Duurzaamheid

Definitie
Duurzaamheid is een ruim begrip, van het toepassen van zonnepanelen, Nul-op-de-Meter-woningen tot het versterken van de biodiversiteit en het maken van een gezonde, leefbare stad. Allemaal onderdelen van het duurzaamheidsvraagstuk In dit masterplan zoeken we aansluiting bij de doelstellingen uit het Programma Duurzaamheid van de gemeente Ermelo. Dit zijn meetbare doelen zoals het afkoppelen van het regenwater, duurzame inrichting van de openbare ruimte, toepassen van duurzame materialen in de nieuwbouw, energieneutraal bouwen en het zichtbaar maken van duurzame oplossingen. Daarnaast vinden we het stimuleren van gezond gedrag tevens bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Dat gezonde gedrag kan worden gestimuleerd door het goed inrichten van de openbare ruimte, het juiste programma op de juiste plek realiseren en door betrokkenheid van de inwoners tijdens het ontwerp- en bouwtraject. Met de herontwikkeling van de locatie Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark wordt een nieuw stukje dorp gemaakt. Niet aan de rand van het dorp, ver van de voorzieningen, maar tegen het centrum aan. Hierdoor wordt de aanleg van infra en het gebruik van de auto beperkt en het fietsen en wandelen gestimuleerd. Het centrale park bevordert wandelen, spelen en ontmoeten maar versterkt ook de biodiversiteit door de aanplant van bloemenvelden en nieuwe bomen.

Leefbare, gezonde stad
Er is een directe koppeling te leggen tussen de gezondheid en levensstijl van de mensen en de inrichting van het dorp. Bij elke ontwikkeling moet het doel zijn een gezond dorp met een fijn leefklimaat te maken. Voor de gezondheid van de mens zijn een aantal thema’s die invloed hebben op het ruimtelijk ontwerp:
• gezond verplaatsen door het dorp;
• inrichting publieke ruimte voor bewegen, ontmoeten, recreëren, sporten en spelen;
• synergie tussen publieke en private ruimte zoals werk, school, zorg en voorzieningen.

Deze thema’s, gecombineerd met de Liebenau-gedachte, hebben centraal gestaan bij de ontwikkeling van dit masterplan. De keuze voor het maken van een groen centraal park is hierop gebaseerd. Daaromheen komt het wonen en zorg. De gedachte is dat hier mensen elkaar ontmoeten, bewegen en er een fijn leefklimaat ontstaat. Niet alleen voor de directomwonenden maar ook voor de mensen uit de omringende buurten. Het maken van een gezond dorp biedt een aantal meekoppelkansen die de duurzaamheidsambitie versterken. Deze kansen zijn het stimuleren van biodiversiteit, afkoeling woonomgeving, waterbuffering, stimuleren van fietsen en wandelen.

Programma Duurzaamheid
De groeiende bewustwording van het duuzaamheidsvraagstuk in de gemeente Ermelo is beschreven in het Programma Duurzaamheid. In het Programma Duurzaamheid wordt gewerkt vanuit een filosofie die ruimte biedt voor verandering en innovatie. Dit programma is de basis van waaruit de politiek zich ontwikkelt. De politiek blijft haar netwerk uitbreiden en probeert continu nieuwe coalities tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners en gemeente te vormen. Vanuit die verbanden start de politiek concrete projecten op. Op die manier ontwikkelt het Programma Duurzaamheid zich continu en wordt er stapsgewijs en adequaat gewerkt aan de duurzaamheidambities van Ermelo. In het programma worden een zestal doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wil de gemeente Ermelo in 2030 energieneutraal zijn en in 2035 klimaatneutraal.Ook wil de gemeente duurzaamheid nadrukkelijker agenderen door meer planologische ruimte te bieden aan initiatieven die substantieel bijdragen aan duurzaamheid. Gezien de toekomst van de energie infrastructuur dient geanticipeerd te worden op gasloze nieuwe woningbouw.

 

Duurzaamheidsambitie

Bij de ontwikkeling van het masterplan ligt de nadruk op het maken van goede, leefbare en gezonde ruimtes. Zowel publieke ruimtes als privéruimtes. De privéruimtes (de gebouwen) worden vormgegeven als massa, de uitwerking hiervan volgt in een later traject. Daarin zal worden voldaan aan alle duurzaamheidseisen. De ambitie is om gasloos en energieneutraal te bouwen. Naast alle regelgeving wordt aansluiting gezocht bij de beleidsambities en het Programma Duurzaamheid van de gemeente. In het masterplan worden een aantal ambities nagestreefd op het gebied van duurzaamheid en gezonde leefomgeving. In de verdere uitwerking van zowel de gebouwen als de openbare ruimte krijgen deze concreet een plek. Voor het realiseren van deze ambities is een goed samenwerking en afstemming nodig tussen de gemeente, marktpartijen, zorggroep en de omwonenden.

De volgden ambities worden nagestreefd (Klik voor meer informatie):