Locatie

Het Oranjepark ligt in het hart van Ermelo. Rondom de locatie liggen lommerrijke lanen met daaraan villa’s op ruimte kavels. De gehele omgeving ademt ‘groen’ en ‘ruimte’ uit. De huidige bebouwing van de locatie vertoont weinig samenhang met de rest van de omgeving. Het Dillenburggebouw is qua maat en schaal groot en de grondgebonden rijwoningen op het Oranjepark vertonen geen enkele overeenkomst met de woonbebouwing in de aangrenzende straten. Waar voorheen het Rehobothgebouw stond rest nu nog een open plek zonder begroeiing. In het noordoosten van het plangebied is een bossage van hoge bomen en onderbegroeiing zonder recreatieve betekenis. Deze elementen samen vormen geen samenhang. Rond het Dillenburggebouw lopen paden waar vooral hoge vaste planten groeien. De openbare ruimte tussen de bebouwing op het Oranjepark nodigt niet uit tot recreëren. Slechts een voetpad ontsluit de verschillende woningen. De groene tussenruimten bestaan uit uitsluitend gras met verspreid een aantal grote bomen van wisselende kwaliteit. Het huidige gebruik van de gebouwen is nu wonen (verhuur en korte termijn verhuur), afgewisseld met zorgfuncties.

Historie

Het Oranjepark ligt ten noorden van het historisch centrum van Ermelo. De huidige Julianalaan, vroeger bekend als de Koeweg, doorkruist het plangebied. Deze laan vormt een belangrijke historische drager die de ontsluiting vormde vanaf het dorp richting het buitengebied. De hogere zandgronden ten noorden van de locatie zijn in de loop van de tijd ontgonnen en zijn lommerrijke villawijken gevormd. Precies aan deze kant van het centrum, in de bosrijke omgeving, hebben zich in de loop van de tijd grote zorginstellingen gevestigd. Ook op de planlocatie hebben altijd zorginstellingen gestaan, waaronder het inmiddels gesloopte Rehobothgebouw. Dillenburg is nog in gebruik maar wordt in de toekomst gesloopt. De huidige bewoners krijgen een nieuwe woning. Door de herontwikkeling van de locatie krijgt het Oranjepark een nieuwe betekenis voor Ermelo. Een centraal park voor iedereen, omgeven door een gedifferentieerd woon- en zorgprogramma. De historie van zorg wordt voortgezet, maar op een hedendaagse manier waarbij een levensloopbestendige meergeneratiebuurt het uitgangspunt is.

Landschappelijke kwaliteiten

De grote bomen en brede groene lanen zijn sfeerbepalend voor de locatie. Het braakliggende terrein van Rehoboth ligt er nu troosteloos bij. Rondom de Dillenburg staan grote bomen met veel groene onderbegroeiing. Paden slingeren rond het gebouw en gaan over in trottoirs langs de wegen. Het Oranjepark is ‘autovrij’ met centraal een voetgangersroute waaraan de paden liggen die de woningen ontsluiten. Hierdoor is er veel groen: hoge bomen, gras en onderbegroeiing. Direct aan het Oranjepark ligt een bosje met volwassen bomen. Paden ontbreken waardoor het vooral een decor vormt dat bijdraagt aan de lommerrijke sfeer. In Ermelo zijn verschillende groene parken en plekken. Sommige gecombineerd met zorgcomplexen, kleine speelplekken om te zitten en te spelen en soms met een hertenkamp. Een park dicht bij het centrum waar je prettig kunt wandelen ontbreekt nog. De herontwikkeling van de locatie biedt volop mogelijkheden er een bosrijk park van te maken waar je kunt wandelen, ontdekken, ontmoeten, spelen en recreëren.

Visie gemeente Ermelo

Bestemmingsplan Kom Ermelo (jan. 2013)
Het vigerende bestemmingsplan betreft Ermelo Kom, op 23 januari 2013 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Op het plangebied is de enkelbestemming maatschappelijke doeleinden van toepassing. Daarnaast geldt de dubbelbestemming Waarde-Archeologie H. Voor het deel Rehoboth/Oranjepark geldt een maximaal bebouwingspercentage van 30% binnen het bouwvak. Voor het overgrote, noordelijke deel van de locatie geldt een bouwhoogte van maximaal 11m met een maximale goothoogte van 6m. Voor het zuidelijk deel gelden de maximale hoogten 17m respectievelijk 12m. Voor het deel De Dillenburg geldt een maximaal bebouwingspercentage van 50% binnen het bouwvak. Voor de locatie geldt een bouwhoogte van maximaal 17m met een maximale goothoogte van 12m. In het hart van het perceel is een beperkte ruimte beschikbaar voor een maximale bouw- en goothoogte van 20m, respectievelijk 15m.

Structuurvisie gemeente Ermelo 2025
Vanuit de plankaart Structuurvisie Ermelo 2025 is herleidbaar dat het plangebied zich op de overgang bevindt van ‘Stedelijk gebied’ en ‘Wonen in het landschap’. Daarnaast is het gemarkeerd als mogelijke herontwikkelingslocatie. In de Structuurvisie 2025 wordt gesteld dat de bevolking van Ermelo de komende jaren zal vergrijzen. De vraag naar zorg aan huis neemt toe. Op termijn zal ook de vraag naar wonen met zorg toenemen. Ermelo wil nadrukkelijk de mogelijkheid realiseren om in de eigen wijk oud te worden. Met deze nieuwe ontwikkeling kan het aanbod aan geschikte woningen verbeteren. In combinatie met het aanbod van zorg zijn ook nieuwe concepten voor Ermelo denkbaar. Dit is een speerpunt in de woningbouwproductie.

Woonvisie Ermelo 2014
Het inwonersaantal in Ermelo nam de afgelopen jaren af. Door huishoudensverdunning stijgt echter het aantal huishoudens. Er is ook groei op andere vlakken: groei in het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder (+111% in de periode 2013-2040), groei in vrijwilligers, groei in ICT-mogelijkheden, groei in alternatieve economie, groei in interneteconomie, groei in alternatieve energiebronnen, groei in lokale inzet. Ook het ondersteunen van het (zelfstandig) wonen met zorg wordt steeds belangrijker in de komende jaren. Wonen gaat verder dan alleen de woning. Ook de kwaliteit van de woonomgeving is van belang, denk aan de veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. Het gaat niet alleen om de fysieke kwaliteit, maar ook om het sociale aspect, zoals onderling contact en ondersteuning. Van groot belang is de samenwerking met de woonpartners: voor het uitwerken/uitvoeren van de beleidskeuzes en het hebben en houden van een gedeeld zicht op de veranderingen die gaande zijn. Aansluiten bij de energie en kracht van de burgers zelf is hierbij essentieel: zij zijn de consumenten én producenten van het wonen in Ermelo. Dit samenspel van burgers en maatschappelijke organisaties vormt een uitdaging voor eenieder die bij het wonen in Ermelo betrokken is.