Het Plan

Bij nieuw te ontwikkelen gebieden of gebieden die ingrijpend worden veranderd, werkt de gemeente Ermelo met beeldkwaliteitsplannen. Dit is na vaststelling door de raad het toetsingskader voor welstand. De uitgangspunten voor de beeldkwaliteit in dit Masterplan zijn bepaald op basis van een eigen inventarisatie van de omgeving, wensen vanuit de Zorggroep Noordwest-Veluwe, het vigerend bestemmingsplan en de Nota Omgevingskwaliteit.

Het park

Bij de herontwikkeling van de locatie is het uitgangspunt om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. Op basis van een eerdere inventarisatie is gekeken naar de kwaliteit en levensverwachting van de verschillende bomen. De bomen van hoge kwaliteit worden zorgvuldig ingepast in het plan. De positie van bebouwing, paden en wegen worden zoveel mogelijk rond de bestaande bomen vorm gegeven. In het noordoosten van het plangebied ligt een besloten bossage. De recreatieve waarde is nu minimaal vanwege de aanwezigheid van onderbegroeiing en het ontbreken van paden. De bomen die verdwijnen ten aanzien van de herontwikkeling worden gecompenseerd met de aanplant van nieuwe bomen verspreid in het park.

Het park vormt de verbinding tussen de verschillende gebouwen en functies in het park. Tegelijkertijd worden bestaande voetgangersroutes vanuit de omringende buurten doorgetrokken en verbonden. Hierdoor wordt het park onderdeel van een wandelroute door de buurten. Het gehele park wordt openbaar toegankelijk. Hierdoor wordt het van recreatieve betekenis voor heel Ermelo en al haar inwoners. Uit de analyse komt naar voren dat in de omliggende buurten het ontbreekt aan grote openbaar toegankelijke parken. Met de herontwikkeling wordt de kans benut recreatief groen toe te voegen en de overgang van stedelijk gebied naar wonen in het landschap. Het nieuwe park wordt een ontmoetingsplek voor de bewoners rondom het park maar ook voor de bewoners van heel Ermelo. Het draagt bij aan de sociale cohesie van de buurt en voorkomt sociaal isolement van ouderen. De woningen met een tuin op het dek, direct gelegen aan het park, worden op een landschappelijke wijze afgeschermd. Het hoogteverschil zorgt al voor een natuurlijke overgang maar zorgt tevens voor privacy. Vanuit de tuin is het park en groene omgeving optimaal beleefbaar terwijl vanaf het park de tuin minimaal zichtbaar is omdat deze hoger ligt.

Dwars door het plangebied loopt de Julianalaan. De voetpaden die hier langs lopen worden opgenomen in het parkontwerp en komen los te liggen van de straat. Hierdoor wordt de Julianalaan ‘optisch’ versmald tot een minimaal profiel en raakt onderschikt ten opzichte van het park.

Sfeer in het oranjepark

De locatie ligt in een omgeving met verschillende woningtypen en uitstralingen. De Dennenlaan en Wilhelminalaan zijn lommerrijke lanen met voornamelijk vrijstaande villa’s. Aan de Julianalaan staat een diversiteit aan bebouwing en verkleurt zichtbaar van een lommerrijke laan naar een meer dorpse straat naarmate het centrum genaderd wordt. Met de ontwikkeling van de locatie wordt aangesloten qua sfeer bij de omliggende bebouwing en het beeld zoals in de structuurvisie gemeente Ermelo 2025 wordt beschreven.

Children's Ministry

Entree

Vanaf het centrum markeren het complex met de nieuwe zorgwoningen en het appartementenblok aan de overzijde, de overgang naar het ‘wonen in het landschap’. Beide gebouwen reageren op elkaar in materiaalgebruik van architectonische accenten. Beide gebouwen presenteren zich duidelijk richting het park.


Youth Ministry

Bos

De vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen vormen een logische voortzetting van de reeds aanwezige bebouwingskorrel aan de Wilhelminalaan. Qua vorm en uitstraling is er veel vrijheid gezien het diverse beeld aan architectuur dat reeds aanwezig is.


Men's Ministry

Park

Aan het park presenteren zich verschillende type bebouwing. In alle gevallen moet de overgang tussen privé en park zorgvuldig worden vormgegeven. Bebouwing midden in het park of die het park in steken krijgen een alzijdig karakter.


Women's Ministry

Laan

Langs de Dennenlaan komen grondgebonden woningen met de voorkant richting de straat. Er worden twee bebouwingsclusters voorgesteld waartussen het park doorloopt om zo een relatie tussen de Dennenlaan en het nieuwe park te maken.

Fasering

De invulling van het totale projectgebied is ambitieus en van hoge kwaliteit. Elementen als overdekt parkeren, verdiept parkeren, parkaanleg en andere faciliteiten zijn alleen financieel mogelijk wanneer het plan in zijn geheel gerealiseerd kan worden. De diverse onderdelen en faseringen dragen bij aan de totaal realisatie en worden in dit Masterplan beschreven.

Fase
1

De Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) had op korte termijn behoefte aan zorgwoningen. Gecombineerd met een nieuw gezondheidscentrum is het gebouw Kroondomein binnen het toenmalige bestemmingsplan gerealiseerd. In die fase werd ook een ontmoetingsruimte (Buurtkamer) gebouwd voor de buurt. Deze zal tevens dienen als informatiecentrum voor de toekomstige ontwikkelingen.

Fase
2

In deze fase realiseert Uwoon 42 appartementen voor de sociale huur. De verwachting is dat deze appartementen medio 2024 worden opgeleverd. Aansluitend aan die oplevering zal, in opdracht van de Zorggroep, ook het overgrote deel van het park worden aangelegd. Het park wordt daarna overgedragen als openbaar gebied aan de gemeente Ermelo.

Meer informatie over dit project vindt u op www.uwoon.nl

Fase
3

De derde fase zal bestaan uit het bouwen van een appartementencomplex, twee-onder-één kapwoningen en vrije kavels in de koopsector. Vanaf 2024 zal deze fase gerealiseerd worden.

Fase
4

Tot slot zal in de vierde en laatste fase door Uwoon woningbouw gerealiseerd worden. Hoe deze woningbouw eruit gaat zien is nog niet bekend. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan.