Locatie

LOCATIE
Het Oranjepark ligt in het hart van Ermelo. Rondom de locatie liggen lommerrijke lanen met daaraan villa’s op ruimte kavels. De gehele omgeving ademt ‘groen’ en ‘ruimte’ uit. De komende jaren verrijst hier een prachtige, zorgzame, duurzame woonwijk: het Oranjepark. Een wijk waarin mensen naar elkaar omkijken op basis van wederkerigheid. Op een heel praktische manier helpen en versterken zij elkaar. Jong, oud, gezond of kwetsbaar: je doet ertoe in het Oranjepark! Burgers van Ermelo en vooral ook de kwetsbare ouderen waarvoor de Zorggroep zich inzet, zullen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven als individualisme plaatsmaakt voor solidariteit en betrokkenheid tussen jong en oud. De Zorggroep heeft het initiatief genomen tot deze concrete vorm van ‘de participatiemaatschappij’. Het Oranjepark is bosrijk, gericht op ontmoeten en samenzijn. Gemeenten, welzijnsorganisaties, toekomstige bewoners van het Oranjepark en natuurlijk Zorggroep Noordwest-Veluwe: allemaal willen zij met hart en ziel iets moois gaan maken van deze zorgzame wijk. Het eerste gebouw, woonzorgcentrum ‘Kroondomein is ondertussen de mooie leefomgeving van ouderen die aan de zorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe zijn toevertrouwd. De voorbereidingen voor huurwoningen zijn ondertussen ook gestart.

Historie

Het Oranjepark ligt ten noorden van het historisch centrum van Ermelo. De huidige Julianalaan, vroeger bekend als de Koeweg, doorkruist het plangebied. Deze laan vormt een belangrijke historische drager die de ontsluiting vormde vanaf het dorp richting het buitengebied. De hogere zandgronden ten noorden van de locatie zijn in de loop van de tijd ontgonnen en zijn lommerrijke villawijken gevormd. Precies aan deze kant van het centrum, in de bosrijke omgeving, hebben zich in de loop van de tijd grote zorginstellingen gevestigd. Ook op de planlocatie hebben altijd zorginstellingen gestaan, waaronder het inmiddels gesloopte Rehoboth en Dillenburg. Door de herontwikkeling van de locatie krijgt het Oranjepark een nieuwe betekenis voor Ermelo. Een centraal park voor iedereen, omgeven door een gedifferentieerd woon- en zorgprogramma.

Landschappelijke kwaliteiten

De grote bomen en brede groene lanen zijn sfeerbepalend voor de locatie. Het nieuwe woonzorgcentrum Kroondomein is een aanwinst voor het gebied. Paden slingeren rond het gebouw en gaan over in trottoirs langs de wegen. Het Oranjepark is ‘autovrij’ met centraal een voetgangersroute waaraan de paden liggen. Hierdoor is er veel groen: hoge bomen, gras en onderbegroeiing. Direct aan het Oranjepark ligt een bosje met volwassen bomen.

Visie gemeente Ermelo

Bestemmingsplan Oranjepark Ermelo
Het vigerende bestemmingsplan betreft Oranjepark Ermelo, op 2 maart 2020 onherroepelijk vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Op het plangebied is de bestemming gemengd, wonen en groen van toepassing.

Structuurvisie gemeente Ermelo 2025
Vanuit de plankaart Structuurvisie Ermelo 2025 is herleidbaar dat het plangebied zich op de overgang bevindt van ‘Stedelijk gebied’ en ‘Wonen in het landschap’. Daarnaast is het gemarkeerd als mogelijke herontwikkelingslocatie. In de Structuurvisie 2025 wordt gesteld dat de bevolking van Ermelo de komende jaren zal vergrijzen. De vraag naar zorg aan huis neemt toe. Op termijn zal ook de vraag naar wonen met zorg toenemen. Ermelo wil nadrukkelijk de mogelijkheid creëren om in de eigen wijk oud te worden. Met deze nieuwe ontwikkeling kan het aanbod aan geschikte woningen verbeteren. In combinatie met het aanbod van zorg zijn ook nieuwe concepten voor Ermelo denkbaar. Dit is een speerpunt in de woningbouwproductie.

Woonvisie Ermelo 2014
Het inwonersaantal in Ermelo stijgt gestaag de afgelopen jaren af. Onder andere door huishoudensverdunning stijgt het aantal huishoudens. Er is ook groei op andere vlakken: groei in het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder (+111% in de periode 2013-2040), groei in vrijwilligers, groei in ICT-mogelijkheden, groei in alternatieve economie, groei in interneteconomie, groei in alternatieve energiebronnen, groei in lokale inzet. Ook het ondersteunen van het (zelfstandig) wonen met zorg wordt steeds belangrijker in de komende jaren. Wonen gaat verder dan alleen de woning. Ook de kwaliteit van de woonomgeving is van belang, denk aan de veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. Het gaat niet alleen om de fysieke kwaliteit, maar ook om het sociale aspect, zoals onderling contact en ondersteuning. Van groot belang is de samenwerking met de woonpartners: voor het uitwerken/uitvoeren van de beleidskeuzes en het hebben en houden van een gedeeld zicht op de veranderingen die gaande zijn.